२०८१ असार, १ शुक्रबार

कार्यक्रम तालिका

सबै
Opening With Station Filler & Aslok 05:00 am-देखि- 05:15 am
Vajan 05:15 am-देखि- 05:30 am
Nepali Khabar (NRN) News 05:30 am-देखि- 06:00 am
Nepali Bahasha (NRN) 06:00 am-देखि- 07:00 am
Morning Show (Program) 07:00 am-देखि- 08:00 am
Hindi Pop Songs and Ads 08:00 am-देखि- 09:00 am
pop box program 10:00 am-देखि- 11:00 am
NEWS Bulletin 11:00 am-देखि- 11:10 am
Maithili Songs 11:10 am-देखि- 12:00 pm
Nepal Khabar (Ujayalo) 12:00 pm-देखि- 12:10 pm
Pratibhake Ka Aawaj Program 12:15 pm-देखि- 1:00 pm
Bhojpuri songs 1:00 pm-देखि- 2:00 pm
Nepali Khabar (NRN) News 3:00 pm-देखि- 3:20 pm
Tharu songs 3:20 pm-देखि- 4:00 pm
Gitanjali 4:00 pm-देखि- 5:00 pm
Teri Madhes Update 5:00 pm-देखि- 5:20 pm
Madhesh Wani (Program) 5:30 pm-देखि- 6:00 pm
Nepal Khabar (Ujayalo) 6:00 pm-देखि- 6:15 pm
Hindi bhajan song 6:15 pm-देखि- 7:00 pm
Krishi Kisan 7:00 pm-देखि- 8:00 pm
Nepali Songs 7:00 pm-देखि- 8:00 pm
Nepali Khabar (NRN) 8:00 pm-देखि- 8:30 pm
Ads Hindi old songs 9:00 pm-देखि- 10:00 pm
Station Closing Tune 10:00 pm-देखि- 10:00 pm
Opening With Station Filler & Aslok 05:00 am-देखि- 05:15 am
Vajan 05:15 am-देखि- 05:30 am
Nepali Khabar (NRN) News 05:30 am-देखि- 06:00 am
Nepali Bahasha (NRN) 06:00 am-देखि- 07:00 am
National songs Ads 07:00 am-देखि- 07:15 am
Bihani pakha (BBC Nepali) 07:15 am-देखि- 07:30 am
National songs Ads 07:30 am-देखि- 08:00 am
Hindi Songs and Adds 08:00 am-देखि- 08:15 am
Antenna Foundation (BAN) 08:15 am-देखि- 09:00 am
Nepali Aadhunik Songs 09:00 am-देखि- 10:00 am
pop box program 10:00 am-देखि- 11:00 am
NEWS Bulletin 11:00 am-देखि- 11:10 am
Maithili Songs 11:10 am-देखि- 12:00 pm
Nepal Khabar (Ujayalo) 12:00 pm-देखि- 12:10 pm
Pratibhake Ka Aawaj Program 12:15 pm-देखि- 1:00 pm
Bhojpuri songs 1:00 pm-देखि- 2:00 pm
Music Masti 2:00 pm-देखि- 3:00 pm
Nepali Khabar (NRN) News 3:00 pm-देखि- 3:20 pm
Tharu songs 3:20 pm-देखि- 4:00 pm
Gitanjali 4:00 pm-देखि- 5:00 pm
Teri Madhes Update 5:00 pm-देखि- 5:20 pm
Madhesh Wani (Program) 5:30 pm-देखि- 6:00 pm
Nepal Khabar (Ujayalo) 6:00 pm-देखि- 6:15 pm
Hindi bhajan song 6:15 pm-देखि- 7:00 pm
Nepali Songs 7:00 pm-देखि- 8:00 pm
Nepali Khabar (NRN) 8:00 pm-देखि- 8:30 pm
BBC Nepali Sewa 8:45 pm-देखि- 9:00 pm
Ads Hindi old songs 9:00 pm-देखि- 10:00 pm
Station Closing Tune 10:00 pm-देखि- 10:00 pm
Opening With Station Filler & Aslok 05:00 am-देखि- 05:15 am
Vajan 05:15 am-देखि- 05:30 am
Nepali Khabar (NRN) News 05:30 am-देखि- 06:00 am
Nepali Bahasha (NRN) 06:00 am-देखि- 07:00 am
National songs Ads 07:00 am-देखि- 07:15 am
Bihani pakha (BBC Nepali) 07:15 am-देखि- 07:30 am
National songs Ads 07:30 am-देखि- 08:00 am
Hindi Songs and Adds 08:00 am-देखि- 08:15 am
Antenna Foundation (BAN) 08:15 am-देखि- 09:00 am
Nepali Aadhunik Songs 09:00 am-देखि- 10:00 am
pop box program 10:00 am-देखि- 11:00 am
NEWS Bulletin 11:00 am-देखि- 11:10 am
Maithili Songs 11:10 am-देखि- 12:00 pm
Nepal Khabar (Ujayalo) 12:00 pm-देखि- 12:10 pm
Pratibhake Ka Aawaj Program 12:15 pm-देखि- 1:00 pm
Bhojpuri songs 1:00 pm-देखि- 2:00 pm
Music Masti 2:00 pm-देखि- 3:00 pm
Nepali Khabar (NRN) News 3:00 pm-देखि- 3:20 pm
Tharu songs 3:20 pm-देखि- 4:00 pm
Gitanjali 4:00 pm-देखि- 5:00 pm
Teri Madhes Update 5:00 pm-देखि- 5:20 pm
Madhesh Wani (Program) 5:30 pm-देखि- 6:00 pm
Nepal Khabar (Ujayalo) 6:00 pm-देखि- 6:15 pm
Hindi bhajan song 6:15 pm-देखि- 7:00 pm
Nepali Songs 7:00 pm-देखि- 8:00 pm
Nepali Khabar (NRN) 8:00 pm-देखि- 8:30 pm
BBC Nepali Sewa 8:45 pm-देखि- 9:00 pm
Ads Hindi old songs 9:00 pm-देखि- 10:00 pm
Station Closing Tune 10:00 pm-देखि- 10:00 pm
Opening With Station Filler & Aslok 05:00 am-देखि- 05:15 am
Vajan 05:15 am-देखि- 05:30 am
Nepali Khabar (NRN) News 05:30 am-देखि- 06:00 am
Nepali Bahasha (NRN) 06:00 am-देखि- 07:00 am
National songs Ads 07:00 am-देखि- 07:15 am
Bihani pakha (BBC Nepali) 07:15 am-देखि- 07:30 am
National songs Ads 07:30 am-देखि- 08:00 am
Hindi Songs and Adds 08:00 am-देखि- 08:15 am
Antenna Foundation (BAN) 08:15 am-देखि- 09:00 am
Nepali Aadhunik Songs 09:00 am-देखि- 10:00 am
pop box program 10:00 am-देखि- 11:00 am
NEWS Bulletin 11:00 am-देखि- 11:10 am
Maithili Songs 11:10 am-देखि- 12:00 pm
Nepal Khabar (Ujayalo) 12:00 pm-देखि- 12:10 pm
Pratibhake Ka Aawaj Program 12:15 pm-देखि- 1:00 pm
Bhojpuri songs 1:00 pm-देखि- 2:00 pm
Music Masti 2:00 pm-देखि- 3:00 pm
Nepali Khabar (NRN) News 3:00 pm-देखि- 3:20 pm
Tharu songs 3:20 pm-देखि- 4:00 pm
Gitanjali 4:00 pm-देखि- 5:00 pm
Teri Madhes Update 5:00 pm-देखि- 5:20 pm
Madhesh Wani (Program) 5:30 pm-देखि- 6:00 pm
Nepal Khabar (Ujayalo) 6:00 pm-देखि- 6:15 pm
Hindi bhajan song 6:15 pm-देखि- 7:00 pm
Nepali Songs 7:00 pm-देखि- 8:00 pm
Nepali Khabar (NRN) 8:00 pm-देखि- 8:30 pm
BBC Nepali Sewa 8:45 pm-देखि- 9:00 pm
Ads Hindi old songs 9:00 pm-देखि- 10:00 pm
Station Closing Tune 10:00 pm-देखि- 10:00 pm
Opening With Station Filler & Aslok 05:00 am-देखि- 05:15 am
Vajan 05:15 am-देखि- 05:30 am
Nepali Khabar (NRN) News 05:30 am-देखि- 06:00 am
Nepali Bahasha (NRN) 06:00 am-देखि- 07:00 am
National songs Ads 07:00 am-देखि- 07:15 am
Bihani pakha (BBC Nepali) 07:15 am-देखि- 07:30 am
National songs Ads 07:30 am-देखि- 08:00 am
Hindi Songs and Adds 08:00 am-देखि- 08:15 am
Antenna Foundation (BAN) 08:15 am-देखि- 09:00 am
Nepali Aadhunik Songs 09:00 am-देखि- 10:00 am
New Nepali Movie Songs 10:00 am-देखि- 11:00 am
NEWS Bulletin 11:00 am-देखि- 11:10 am
Maithili Songs 11:10 am-देखि- 12:00 pm
Nepal Khabar (Ujayalo) 12:00 pm-देखि- 12:10 pm
Pratibhake Ka Aawaj Program 12:15 pm-देखि- 1:00 pm
Bhojpuri songs 1:00 pm-देखि- 2:00 pm
Music Masti 2:00 pm-देखि- 3:00 pm
Nepali Khabar (NRN) News 3:00 pm-देखि- 3:20 pm
Tharu songs 3:20 pm-देखि- 4:00 pm
Gitanjali 4:00 pm-देखि- 5:00 pm
Teri Madhes Update 5:00 pm-देखि- 5:20 pm
Madhesh Wani (Program) 5:30 pm-देखि- 6:00 pm
Nepal Khabar (Ujayalo) 6:00 pm-देखि- 6:15 pm
Hindi bhajan song 6:15 pm-देखि- 7:00 pm
Nepali Songs 7:00 pm-देखि- 8:00 pm
Nepali Khabar (NRN) 8:00 pm-देखि- 8:30 pm
BBC Nepali Sewa 8:45 pm-देखि- 9:00 pm
Ads Hindi old songs 9:00 pm-देखि- 10:00 pm
Station Closing Tune 10:00 pm-देखि- 10:00 pm
Opening With Station Filler & Aslok 05:00 am-देखि- 05:15 am
Vajan 05:15 am-देखि- 05:30 am
Nepali Khabar (NRN) News 05:30 am-देखि- 06:00 am
Nepali Bahasha (NRN) 06:00 am-देखि- 07:00 am
National songs Ads 07:00 am-देखि- 07:15 am
Bihani pakha (BBC Nepali) 07:15 am-देखि- 07:30 am
National songs Ads 07:30 am-देखि- 08:00 am
Hindi Songs and Adds 08:00 am-देखि- 08:15 am
Antenna Foundation (BAN) 08:15 am-देखि- 09:00 am
Nepali Aadhunik Songs 09:00 am-देखि- 10:00 am
pop box program 10:00 am-देखि- 11:00 am
NEWS Bulletin 11:00 am-देखि- 11:10 am
Hello Friends 11:15 am-देखि- 12:00 pm
Nepal Khabar (Ujayalo) 12:00 pm-देखि- 12:10 pm
Pratibhake Ka Aawaj Program 12:15 pm-देखि- 1:00 pm
Bhojpuri songs 1:00 pm-देखि- 2:00 pm
Music Masti 2:00 pm-देखि- 3:00 pm
Nepali Khabar (NRN) News 3:00 pm-देखि- 3:20 pm
Tharu songs 3:20 pm-देखि- 4:00 pm
Teri Madhes Update 5:00 pm-देखि- 5:20 pm
Madhesh Wani (Program) 5:30 pm-देखि- 6:00 pm
Nepal Khabar (Ujayalo) 6:00 pm-देखि- 6:15 pm
Hindi bhajan song 6:15 pm-देखि- 7:00 pm
Nepali Songs 7:00 pm-देखि- 8:00 pm
Nepali Khabar (NRN) 8:00 pm-देखि- 8:30 pm
BBC Nepali Sewa 8:45 pm-देखि- 9:00 pm
Ads Hindi old songs 9:00 pm-देखि- 10:00 pm
Station Closing Tune 10:00 pm-देखि- 10:00 pm
Opening With Station Filler & Aslok 05:00 am-देखि- 05:15 am
Vajan 05:15 am-देखि- 05:30 am
Nepali Khabar (NRN) News 05:30 am-देखि- 06:00 am
Nepali Bahasha (NRN) 06:00 am-देखि- 07:00 am
National songs Ads 07:00 am-देखि- 07:15 am
National songs Ads 07:15 am-देखि- 07:30 am
National songs Ads 07:30 am-देखि- 08:00 am
Sawal Chhautari 08:00 am-देखि- 08:30 am
Hindi Songs and Adds 08:00 am-देखि- 08:15 am
Rangoli 09:00 am-देखि- 10:00 am
Nepali Aadhunik Songs 09:00 am-देखि- 10:00 am
New Nepali Movie Songs 10:00 am-देखि- 11:00 am
NEWS Bulletin 11:00 am-देखि- 11:10 am
Maithili Songs 11:10 am-देखि- 12:00 pm
Nepal Khabar (Ujayalo) 12:00 pm-देखि- 12:10 pm
Pratibhake Ka Aawaj Program 12:15 pm-देखि- 1:00 pm
Bal Sansar 1:00 pm-देखि- 2:00 pm
Music Masti 2:00 pm-देखि- 3:00 pm
Nepali Khabar (NRN) News 3:00 pm-देखि- 3:20 pm
Tharu songs 3:20 pm-देखि- 4:00 pm
Gitanjali 4:00 pm-देखि- 5:00 pm
Teri Madhes Update 5:00 pm-देखि- 5:20 pm
Madhesh Wani (Program) 5:30 pm-देखि- 6:00 pm
Nepal Khabar (Ujayalo) 6:00 pm-देखि- 6:15 pm
Hindi bhajan song 6:15 pm-देखि- 7:00 pm
Bollywood Hungama 7:00 pm-देखि- 8:00 pm
Nepali Khabar (NRN) 8:00 pm-देखि- 8:30 pm
BBC Hindi Special 9:00 pm-देखि- 9:20 pm
Station Closing Tune 10:00 pm-देखि- 10:00 pm